Polityka prywatności

Działając zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o ochronie danych osobowych wszystkie dane uzyskiwane od naszych Klientów traktujemy jako poufne oraz zbieramy tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Przetwarzanie informacji osobowych przebiega w tym przypadku w zgodzie z przepisami artykułu 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 1997 r. Nr 133, poz. 833 ze zmianami). Aby dokonać złożenia Zamówienia Interesant powinien podać dane osobowe umożliwiające kontakt z nim, a szczególności: Imię i Nazwisko, Telefon kontaktowy, Dane dostawy towaru (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto), Adres poczty elektronicznej (e-mail). Podawanie danych jest oczywiście dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji złożonego Zamówienia. Uzyskane w procesie zamawiania towaru dane osobowe Klientów nie będą udostępniane, sprzedawane ani użyczane innym podmiotom. Administratorem danych jest Abacus Internet Solutions Więcko sp.j. Każdy Klient może skorzystać z prawa do wglądu, korygowania jak i wykasowania swoich danych osobowych. Może także dane te zmodyfikować i uaktualniać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres serwisu. Serwis zastrzega sobie możliwość odmowy usunięcia danych osobowych Klienta, jeśli zachowanie ich jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeśli obligują do tego obowiązujące przepisy prawa.

W związku z dostosowaniem każdej firmy do wymogów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE uprzejmie informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Abacus Internet Solutions Więcko Spółka Jawna Morenowe Wzgórze 417, 80-283 Gdańsk NIP: 9570871618, Regon: 192988608. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby lub e-mail: iod@helbalonowy.com.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom usług oraz sprzedaży towarów. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. działalności mieści się w zakresie działalności gospodarczej Abacus Internet Solutions Więcko Spółka Jawna ujawnionym w Rejestrze KRS, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Spółka mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie usługi.
Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizowanych usług, jak również w celach statystycznych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
- prawo dostępu do danych i ich poprawiania  Art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r
- prawo do sprostowania danych Art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r,
- prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r,
- prawo do ograniczenia przetwarzania, Art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r,
- prawo do przenoszenia danych, Art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r,
- prawo   do   wniesienia   sprzeciwu   wobec   przetwarzania   Twoich   danych   osobowych,  
Art.   21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r,
- prawo   do   wniesienia   skargi   do   organu   nadzoru   (obecnie  Prezesa   Urzędu   Ochrony   DanychOsobowych), Art. 77 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
kontakt w powyższym zakresie: iod@helbalonowy.com