Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin sklepu podzielony jest na dwie części. Pierwsza część dotyczy sprzedaży butli jednorazowych z helem. Druga część dotyczy zasad rezerwacji butli zwrotnych z helem.

Część pierwsza regulaminu Sklepu www.heldobalonow.sklep.pl

Część pierwsza określa:

warunki korzystania ze Sklepu www.heldobalonow.sklep.pl,

warunki składania zamówień na produkty dostępne,

dostarczania zamówionych produktów Kupującemu,

uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży produktów,

uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy,

zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Niniejszy sklep internetowy prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży wysyłkowej zestawów do napełniania balonów oraz akcesoriów dekoratorskich na terenie Rzeczypospolitej. Właścicielem sklepu internetowego jest firma: Abacus Internet Solutions Więcko sp. j. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Morenowe Wzgórze 4/17, 80-283 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000167363, NIP 9570871618. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email magazyn@heldobalonow.sklep.pl, formularz kontaktowy.

Warunki korzystania

Do przeglądania asortymentu Sklepu www.heldobalonow.sklep.pl oraz składania zamówień na produkty niezbędny jest:

komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, Firefox, Opera,

aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Warunki realizacji zamówienia

Kupujący może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu www.heldobalonow.sklep.pl

Kupujący składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia "KUP TERAZ" znajdującego się przy wybranym towarze.

Wybrany towar lokowany jest w koszyku, gdzie widoczna jest:

nazwa wybranego towaru,

cena jednostkowa brutto wybranego towaru,

ilość sztuk do zakupu,

koszt wysyłki Kurierem w opcji wysyłki przedpłaconej lub za pobraniem - do wyboru przez Kupującego,

sposób płatności.

Następnie Kupujący wskazuje w Koszyku:

dane do wysyłki - imię i nazwisko i/lub nazwa firmy składającej zamówienie, adres, na który przedmiot zamówienia ma być dostarczony, wraz z numerem telefonu niezbędnym do realizacji dostawy zamówionego towaru oraz adresem e- mail potrzebnym do przesłania Kupującemu informacji o przebiegu zamówienia,

dane do wystawienia Faktury VAT.

Kupujący oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Kupującego.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wszystkie dane Kupujących są traktowane jako poufne i są zbierane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku w zgodzie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 1997 r. Nr 133, poz. 833 ze zm.).

W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien podać dane umożliwiające kontakt z nim, a w szczególności:

Imię

Nazwisko,

Telefon kontaktowy,

Adres dostawy towaru (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto)

Adres poczty elektronicznej (e-mail).

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji Zamówienia. Dane te nie będą udostępniane, sprzedawane ani użyczane innym podmiotom niezwiązanym z bezpośrednią realizacja zamówienia. Dane będą udostępnione Dostawcy oraz Firmie kurierskiej wyłącznie celem realizacji zamówienia Kupującego.

Administratorem danych jest Abacus Internet Solutions Więcko sp.j. Każdy Kupujący ma prawo do wglądu, poprawiania oraz usunięcia swoich danych osobowych - zmian w zakresie swoich danych osobowych Zamawiający może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres serwisu. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Kupującego, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Zasady ochrony danych osobowych, tzw. Polityka Prywatności dostępna jest do wglądu pod adresem: http://www.heldobalonow.sklep.pl/kontakt/polityka-prywatnosci.php

Po podaniu danych wymaganych do realizacji sprzedaży i potwierdzeniu zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowaniem go, Kupujący potwierdza zamówienie przyciskiem "WYŚLIJ ZAMÓWIENIE".

Po wysłaniu zamówienia następuje przeładowanie strony i wyświetlenie podsumowania - szczegółów zamówienia, wraz z informacją o danych wysyłki oraz informacją, że zamówienie zostało zapisane i jeżeli Kupujący wybrał opcję przedpłaty - oczekuje na opłacenie. Szczegóły zamówienia wysyłane są jednocześnie do Kupującego na podany podczas zamawiania adres mailowy. W przypadku Zamówień płatnych za pobraniem konieczne jest potwierdzenie zamówienia. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest poprzez kontakt mailowy po otrzymaniu przez Nabywcę maila ze szczegółami zamówienia.

Prosimy Kupujących, aby zwrócili uwagę na prawdziwość i poprawność podawanych danych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

Dostarczanie zamówionych produktów

Zamówienia z opcją przedpłaty, za które wpłaty zostały w dni robocze od poniedziałku do piątku: zaksięgowane na naszym koncie lub w przypadku płatności za pośrednictwem Przelewy24 - poprawnie potwierdzone przez podmiot realizujący płatność, staramy się nadać tego samego dnia. Pozostałe zamówienia wysyłamy w kolejnym dniu roboczym (od poniedziałku do piątku).

Zamówienia z opcją wysyłki za pobraniem staramy się nadać tego samego dnia roboczego - najpóźniej w kolejnym dniu roboczym (od poniedziałku do piątku).

Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Kupującego podczas zamawiania towaru adres.

 

Uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy

Kupujący ma prawo anulowania zamówienia. O swojej decyzji może poinformować Sklep telefonicznie, e-mailem lub przez formularz. W przypadku gdy anulowane zamówienie nie zostało jeszcze wysłane a zostało przedpłacone Sklep zwróci koszt zamówienia - koszt towaru i wysyłki.

Jeżeli towar został już wysłany Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru. Może tego dokonać kontaktując się ze Sklepem telefonicznie, e-mailem lub przez formularz. Od daty oświadczenia o odstąpieniu od umowy Kupujący ma 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Kupujący odsyła towar na własny koszt. Po odesłaniu towaru nastąpi zwrot ceny sprzedaży - przelewem na konto wskazane przez Kupującego, niezwłocznie - najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zwracanego towaru.

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji

Sklep www.heldobalonow.sklep.pl dokłada wszelkich starań aby oferowany towar był pełnowartościowy. Każdorazowo przed wysyłką butle podlegają kontroli: zawartości gazu w butli oraz sprawności reduktora butli. Ważymy butle, sprawdzamy ciśnienie, testujemy reduktor.

Kupujący, w przypadku stwierdzenia niezgodności ma prawo reklamacji. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sklep o stwierdzonej niezgodności.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Kupującego reklamowanego produktu lub produktów do Sklepu www.heldobalonow.sklep.pl z opisem reklamacji.

Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego - Sklep wymieni Kupującemu reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Zwrot należności będzie dokonany przelewem na konto wskazane przez Kupującego.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustaw dotyczących sprzedaży i ochrony praw konsumentów. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sklepem a Kupującym, lub w związku z nimi, będą przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2014.04.17 i w przyszłości może ulec zmianie. O fakcie zmiany niniejszego Regulaminu Sklep poinformuje Kupujących z wyprzedzeniem 14 dni od wejścia w życie nowego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Część druga regulaminu Sklepu www.heldobalonow.sklep.pl

Część druga określa:

warunki korzystania ze Sklepu www.heldobalonow.sklep.pl w zakresie obsługi zamawiania wypożyczenia butli zwrotnych u Dostawców,

warunki składania zamówień na wypożyczenia butli od Dostawców,

odbioru zamówionych produktów przez Wypożyczającego,

uiszczania przez Wypożyczającego opłaty rezerwacyjnej oraz ceny sprzedaży produktów,

uprawnienia Wypożyczającego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy,

zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Niniejszy sklep internetowy prowadzi działalność handlową w zakresie: sprzedaży wysyłkowej Kupującym zestawy do napełniania balonów oraz akcesoria dekoratorskie na terenie Rzeczypospolitej oraz obsługi zamawiania wypożyczeń od Dostawców butli wielorazowego użytku dla Wypożyczających za pośrednictwem niniejszej witryny. Właścicielem sklepu internetowego jest firma: Abacus Internet Solutions Więcko sp. j. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Morenowe Wzgórze 4/17, 80-283 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000167363, NIP 9570871618. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email magazyn@heldobalonow.sklep.pl, formularz kontaktowy.

Warunki korzystania

Do przeglądania asortymentu Sklepu www.heldobalonow.sklep.pl oraz składania zamówień na produkty niezbędny jest:

komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, Firefox, Opera,

aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

drukarka.

Warunki realizacji zamówienia wypożyczenia butli zwrotnych

Wypożyczający może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu www.heldobalonow.sklep.pl zgłoszone przez Dostawców do wypożyczenia.

Wypożyczający składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia "ZAMAWIAM BUTLĘ" znajdującego się przy towarze: Zwrotna butla z helem.

Zwrotna butla z helem lokowana jest w formularzu zamówienia, gdzie Wypożyczający wskazuje:

Typ (objętość) butli z helem jaką zamawia do wypożyczenia. Wskazana lokalizacja i wybrany typ butli ma zdefiniowaną cenę jednostkową brutto widoczną w formularzu,

Ilość butli zamawianych do wypożyczenia

dane Wypożyczającego - imię i nazwisko i/lub nazwa firmy składającej zamówienie, adres, wraz z numerem telefonu oraz adresem e- mail potrzebnym do przesłania Kupującemu informacji o przebiegu zamówienia,

dane do wystawienia Faktury VAT przez Dostawcę, za usługę wypożyczenia butli.

Wypożyczający oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Wypożyczającego.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wszystkie dane Wypożyczających są traktowane jako poufne i są zbierane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku w zgodzie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 1997 r. Nr 133, poz. 833 ze zm.).

W celu złożenia Zamówienia Wypożyczający powinien podać dane umożliwiające kontakt z nim, a w szczególności:

Imię

Nazwisko,

Telefon kontaktowy,

Adres poczty elektronicznej (e-mail).

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji Zamówienia. Dane te nie będą udostępniane, sprzedawane ani użyczane innym podmiotom niezwiązanym z bezpośrednią realizacją zamówienia. Dane będą udostępnione Dostawcy wyłącznie celem realizacji zamówienia Wypożyczającego.

Administratorem danych jest Abacus Internet Solutions Więcko sp.j. Każdy Wypożyczający ma prawo do wglądu, poprawiania oraz usunięcia swoich danych osobowych - zmian w zakresie swoich danych osobowych Zamawiający może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres serwisu. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Wypożyczającego, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Zasady ochrony danych osobowych, tzw. Polityka Prywatności dostępna jest do wglądu pod adresem: http://www.heldobalonow.sklep.pl/kontakt/polityka-prywatnosci.php

Po podaniu danych wymaganych do realizacji wypożyczenia i potwierdzeniu zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowaniem go, Wypożyczający potwierdza zapytanie przyciskiem "WYŚLIJ ZAPYTANIE ".

Po wysłaniu zapytania następuje przeładowanie strony i wyświetlenie podsumowania - szczegółów zapytania, z informacją: Dziękujemy za złożenie zapytania. Skontaktujemy się z Państwem celem finalizacji zamówienia. Szczegóły zapytania wysyłane są jednocześnie do Wypożyczającego na podany podczas zamawiania adres mailowy. Prosimy Wypożyczających, aby zwrócili uwagę na prawdziwość i poprawność podawanych danych oraz wybieranej dogodnej lokalizacji punktu odbioru butli.

Finalizacja zamówienia

Po wysłaniu zapytania następuje kontakt miedzy Sklepem a Wypożyczającym celem ustalenia wszystkich szczegółów wypożyczenia. Wypożyczający otrzymuje drogą mailową na adres podany w formularzu potwierdzenie rezerwacji butli wraz z numerem zamówienia, danymi kontaktowymi Dostawcy z adresem Punktu Odbioru oraz wszelkimi zasadami wynajmu butli u danego Dostawcy, w szczególności: wysokością kaucji, opłatami abonamentowymi, dniami i godzinami odbioru butli.

Opłata rezerwacyjna - dotyczy wyłącznie wynajmu butli w Gdańsku.

W przypadku wynajmu butli w Gdańsku butle rezerwowane są po wpłacie bezzwrotnego zadatku na wypożyczenie butli w kwocie 50 zł za sztukę. Zadatek zaliczany jest na poczet należności za wynajem butli.

W przypadku rezygnacji z wypożyczenia butli zadatek nie jest zwracany - traktowany jest jako bezzwrotna opłata rezerwacyjna.

Odbiór zamówionych do wypożyczenia butli zwrotnych

Wypożyczający odbiera i zwraca butle do Punktu Odbioru we własnym zakresie.

Zapłata za wypożyczenie butli następuje gotówką w momencie odbioru zamówionych butli.

Kaucja zwrotna za wypożyczane butle

Na czas wynajmu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 350 - 500 zł / butlę zależnie od cennika Punku Odbioru lub Wypożyczający podpisuje protokół wypożyczenia w którym zobowiązuje się do pokrycia kosztu butli w przypadku jej zgubienia lub zniszczenia. Kwestia wpłaty kaucji lub podpisania protokołu wypożyczenia jest indywidualnie ustalana przez Dostawcę. Kaucję wpłaca się gotówką u Dostawcy w momencie odbioru butli. Zwrot kaucji następuje gotówką w momencie zwrotu butli. Butla wypożyczana jest na okres 7 dni, w przypadku dłuższego wypożyczenia Klient jest obowiązany opłacić abonament za wypożyczenie butli zgodnie z cennikiem Dostawcy. Kwota kaucji jest różna dla różnych Punktów Odbioru. Kaucja obowiązująca w wybranym punkcie jest podana w momencie finalizacji zamówienia i rezerwacji butli.

Zmiany terminu rezerwacji i wygaśniecie rezerwacji

Zmiana terminu rezerwacji przez Wypożyczającego jest możliwa jedynie po potwierdzeniu przez Dostawcę dostępności butli w nowym terminie. Ustalenie zmiany terminu Wypożyczający może dokonać bezpośrednio u Dostawcy lub kontaktując się ze Sklepem telefonicznie, e-mailem lub przez formularz.

W przypadku, kiedy Wypożyczający nie odbierze zarezerwowanej butli w deklarowanym terminie, rezerwacja zostaje automatycznie unieważniona.

Uprawnienia Wypożyczającego do anulowania rezerwacji

Wypożyczający ma prawo anulowania rezerwacji. O swojej decyzji może poinformować Sklep telefonicznie, e-mailem lub przez formularz.

W przypadku anulacji rezerwacji butli w Gdańsku wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji

Jeżeli Wypożyczający ma problemy z realizacją rezerwacji lub chce złożyć reklamację powinien nas o tym powiadomić telefonicznie, e-mailem lub przez formularz. Reklamacja zostanie rozpatrzona indywidualnie w terminie 14 dni od złożenia reklamacji.

Odpowiedzialność

Sklep odpowiedzialny jest za realizację na rzecz Wypożyczających obsługi zamawiania butli u Dostawców.

Usługa samego wypożyczenia butli realizowana jest przez Dostawcę w swoim imieniu i na własny rachunek.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustaw dotyczących sprzedaży i ochrony praw konsumentów. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sklepem a Wypożyczającym, lub w związku z nimi, będą przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2013.07.17 i w przyszłości może ulec zmianie. O fakcie zmiany niniejszego Regulaminu Sklep poinformuje Wypożyczających z wyprzedzeniem 14 dni od wejścia w życie nowego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Wypożyczających przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

W związku z dostosowaniem każdej firmy do wymogów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE uprzejmie informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Abacus Internet Solutions Więcko Spółka Jawna Morenowe Wzgórze 417, 80-283 Gdańsk NIP: 9570871618, Regon: 192988608. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby lub e-mail: iod@helbalonowy.com.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom usług oraz sprzedaży towarów. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. działalności mieści się w zakresie działalności gospodarczej Abacus Internet Solutions Więcko Spółka Jawna ujawnionym w Rejestrze KRS, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Spółka mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie usługi.
Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizowanych usług, jak również w celach statystycznych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
- prawo dostępu do danych i ich poprawiania  Art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r
- prawo do sprostowania danych Art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r,
- prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r,
- prawo do ograniczenia przetwarzania, Art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r,
- prawo do przenoszenia danych, Art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r,
- prawo   do   wniesienia   sprzeciwu   wobec   przetwarzania   Twoich   danych   osobowych,  
Art.   21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r,
- prawo   do   wniesienia   skargi   do   organu   nadzoru   (obecnie  Prezesa   Urzędu   Ochrony   DanychOsobowych), Art. 77 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
kontakt w powyższym zakresie: iod@helbalonowy.com